Wij staan voor Ons Vinkel

Huishoudelijk reglement

 

 

Artikel 1 bestuur.

 

1.1 samenstelling
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen (minimaal zeven). Naast de voorzitter, penningmeester en secretaris zijn dit de voorzitters van de verschillende commissies (technische/aktiviteiten-commissie, jeugdcommissie, barcommissie en onderhouds-commissie).

 

1.2 vice-voorzitter
Het bestuur kiest jaarlijks een vice-voorzitter. In geval de functie van voorzitter tijdelijk niet vervult kan worden treedt deze persoon automatisch in de rechten van de voorzitter.

 

1.3 verkiezing/benoeming
Bestuurleden worden gekozen/benoemd door de algemene ledenvergadering. Verkiezing/benoeming geschiedt voor een periode van telkens vier jaren. Bij afloop van een bestuursperiode (vier jaren) dient het bestuurslid aan het bestuur aan te geven of hij/zij aftreedt danwel herkiesbaar is.

 

1.4 bestuurbesluiten
Besluiten door het bestuur worden genomen op basis van een meerderheid van stemmen.

 

1.5 uitgave
Bestuurleden zijn zonder bestuursbesluit gerechtigd om namens de vereniging financiele uitgave te plegen mits deze nadrukkelijk een spoedeisend karakter hebben, in het belang van de vereniging zijn en mits deze niet het bedrag van € 250,= te boven gaan. In de eerstvolgende bestuursvergadering dient het betreffende bestuurslid hiervan melding te maken.

 

 

Artikel 2 Algemene ledenvergadering

 

2.1 jaarlijkse vergadering
Minimaal een keer per jaar wordt door het bestuur een algemene ledenvergadering georganiseerd.

 

2.2 stemgerechtigden
Alle leden van de vereniging mogen de vergadering bijwonen. Met betrekking tot het stemrecht is bepaald dat ieder seniorlid één stem mag uitbrengen.

 

2.3 agenda
Tijdens de vergadering komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

 • opening door de voorzitter
 • notulen van de vorige vergadering
 • jaarverslag
 • jaarverslagen van de verschillende commissies
 • financieelverslag
 • verslag kascommissie/controle
 • contributie
 • verkiezing/benoeming bestuursleden
 • mededelingen van het bestuur
 • rondvraag
 • afsluiting door de voorzitter

2.4 geldige besluiten
Een algemene vergadering kan slechts geldige besluiten nemen indien minimaal een/vijfde deel van het aantal stemgerechtigde (senior)leden aanwezig is. Is dit aantal niet aanwezig dan dient er binnen veertien dagen een nieuwe algemene vergadering te worden belegd met dezelfde onderwerpen. Ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigden kunnen er dan geldige besluiten worden genomen.

 

 

Artikel 3 lidmaatschap / contributie

 

3.1. leden
Onze vereniging kent in de praktijk vier soorten leden: seniorleden - jeugdleden - ereleden - zomerleden.

 

3.2 seniorleden
Seniorleden, zijn die natuurlijke personen die in het lopende kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar of ouder bereiken.

 

3.3 jeugdleden
Jeugdleden, zijn die natuurlijke personen die in het lopende kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben.

 

3.4 ereleden
In tegenstelling tot hetgeen daarover in de statuten is bepaald is het bestuur bevoegd een lid van onze vereniging de status van erelid toe te kennen. Deze status brengt met zich mee dat het desbetreffende lid gedurende een periode van vijf jaren geen contributie hoeft te betalen. .

 

3.5 aanmelden
Aanmelding dient te geschieden door het daartoe bestemde aanmeldingsformulier geheel ingevuld en vergezeld van een recente pasfoto in te leveren bij het secretariaat van de vereniging (Diny van Lanen, Jan Steenstraat 6 te Vinkel). Het lidmaatschap komt niet eerder tot stand dan dat de verschuldigde contributie is voldaan en het bestuur de aanmelding heeft gehonoreerd.

 

3.6 wijzigingen
Leden zijn verplicht om wijzigingen (bijvoorbeeld adreswijziging) direct door te geven aan het secretariaat.

 

3.7 contributie + overige kosten
De contributie voor seniorleden bedraagt € 125,= per jaar.
De contributie voor jeugdleden die ook gebruik maken van het trainingsprogramma is € 135,= per jaar.
De contributie voor jeugdleden die geen gebruik maken van het trainingsprogramma is € 65,= per jaar.

De kosten voor de knltb-pas bedragen € 12,50 per pasje

De waarborgsom voor een sleutel van het clubhuis bedraagt € 4,50 te verkrijgen en te voldoen bij het secretariaat (Diny van Lanen, Jan Steenstraat 6 te Vinkel)

De waarborgsom voor een poort badge bedraagt € 10,00 te verkrijgen en te voldoen bij het secretariaat.

Waarborgsommen worden geretourneerd indien bij beëindiging van het lidmaatschap de poortbadge en/of sleutel worden ingeleverd bij het secretariaat (Diny van Lanen).

De kosten voor een introducee-pasje bedragen € 7,50 pp, te verkrijgen en te voldoen bij het secretariaat.

De waarborgsom m.b.t. de te vervullen bardiensten bedraagt € 45,= 
De afkoopsom m.b.t. niet vervullen van de bardiensten bedraagt € 75,= per jaar.
De vergoeding voor het vervullen van extra bardiensten bedraagt € 20,= per bardienst.

 

3.8 gezinscontributie
In de bijzondere situatie dat binnen een gezin vijf of meer gezinsleden lid zijn van onze vereniging geldt de bijzondere bepaling dat slechts voor maximaal vier leden contributie hoeft te worden voldaan.

 

3.9 contributie bestuur-/commissieleden
Bestuursleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Ingaande het jaar volgend op het jaar waarin men als bestuurslid is aangesteld.
De contributie van commissieleden bedraagt € 70,= per jaar. Ingaande het jaar volgend op het jaar waarin men als commissielid is aangesteld.

 

3.10 automatische incasso
De contributiegelden (incl. kosten pasje, waarborgsom bardiensten of afkoopsom bardiensten) worden middels een automatische incasso door de vereniging gevorderd. Bij de aanmelding dienen nieuwe leden hiervoor een machtiging aan de vereniging te verstrekken. Voor de senioren vindt de incasso in februari plaats. Voor de jeugdleden voor de helft omstreeks februari en de andere helft omstreeks juli.

 

3.11 opzegging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat. Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het lopende kalenderjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken, dus vóór 01 december !!. Restitutie van contributie is dan ook niet aan de orde. Indien sprake is van een wenselijke voortijdige beëindiging van het lidmaatschap is slechts in zeer bijzondere situaties restitutie van reeds betaalde contributie eventueel mogelijk. Het bestuur beslist in deze.

 

3.12 inleveren sleutels
Ingeval van opzegging dient het betreffende lid de eventueel in zijn of haar bezit zijnde sleutels van clubgebouw en/of poort bij het secretariaat in te leveren.

 

 

Artikel 4 trainingen

 

4.1 training senioren
Derhalve voor meer informatie en opgave gelieve contact op te nemen met Henry vd Heijden tel: 06-20098546

 

 

 

Artikel 5 gebruik tennisbanen

Voor de regelgeving omtrent het gebruik van de banen wordt verwezen naar het baanreglement.

 

 

Artikel 6 gebruik kantine / bardiensten

Voor de regelgeving omtrent het gebruik van de kantine en de bardiensten wordt verwezen naar het reglement bardiensten.

 

 

Artikel 7 sponsoring

7.1

Tijdens de jaarvergadering van 2008 is door de vereniging het sponsorplan (genaamd: game, set & mach) vastgesteld. Hierin is vastgelegd op welke wijze sponsoring van de vereniging mogelijk is. Samengevat is sponsoring mogelijk op basis van verschillende pakketten:

 

Pakket M (Match):
Het uitgangspunt bij pakket M is de adoptie van een baan. De betreffende baan krijgt vervolgens de naam van de sponsor. Naast de naamsvermelding bij de baan krijgt de sponsor een naamsvermelding op het overzichtsbord en worden er drie advertenties geplaatst in het clubblad. Daarnaast vindt er een vermelding plaats op de home-page van de internetsite van de vereniging.

 

Pakket S (set)
pakket S heeft in hoofdzaak betrekking op reclame-uitingen in de vorm van advertenties in het clubblad, reclamebord langs een van de banen, vermelding op het overzichtsbord en een vermelding op de site.

 

Pakket G (game):
Pakket G bestaat uit een advertentie in het clubblad en een vermelding op de site van tv vinkel.

 

Pakket T (toernooi):
Een speciale sponsor is de sponsor van het jaarlijks terugkerende open-vakantie- toernooi. Dit meerdaagse evenement vindt plaats aan het einde van de bouwvak-vakantie en is reeds jarenlang een grote happening. De exacte invulling van deze vorm van sponsoring is op voorhand niet bepaald daar dit mede afhankelijk zal zijn van de zienswijze van de sponsor. Gedacht wordt om het toernooi te vernoemen naar de sponsor. Voorts zal er de nodige publiciteit rondom het toernooi gemaakt worden denk daarbij aan: Posters, inschrijfformulieren, redactionele artikelen in de weekbladen en op tekst-tv. Maar ook uw eigen wensen moeten de ruimte kunnen krijgen bij dit evenement. 

 

 

 

Artikel 8 slotbepalingen


8.1 algemeen
In alle voorkomende gevallen waarin het huishoudelijk regelment (incl. baanreglement en het reglement bardiensten) en de statuten niet voorzien is het bevoegde gezag; het bestuur. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan de aanwijzingen van het bestuur danwel de dienstdoende commissie.

Tennisbal Agenda

< Juni 2024 >
ma di wo do vr za zo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Deze website wil beperkt gebruik maken van cookies.